คำนำ

 

อันเนื่องมาจาก วันที่ 16 มกราคม พ.ศ.2512 ซึ่งเป็นวันมรณภาพ ของพระครูพรมวุฒาจารย์ (พรหม รตฺยาภาโส) อดีตเจ้าอาวาสวัดน้ำขาวใน ต.น้ำขาว อ.จะนะ จ.สงขลา คณะญาติมิตร และศิษยานุศิษย์ ซึ่งมีความกตัญญูกตเวทีต่อท่าน จึงถือโอกาสเอา วันที่ 16 มกราคม ของทุกปี จัดให้เป็นวันบำเพ็ญกุศลคล้ายวันมรณภาพของท่าน มีการประกอบพิธีทางศาสนา ทำบุญ ตักบาตร กรวดน้ำ อุทิศส่วนบุญส่วนกุศลถวายท่านตามประเพณีนิยม

พระครูพรมวุฒาจารย์ ได้รับเกียรติยกย่องจากบุคคลหลาย ๆ ฝ่ายว่าเป็น “ปูชนียบุคคล” บุคคลที่ควรแก่การบูชากราบไหว้ โดยไม่ตะขิดตะขวงใจ ท่านเคร่งครัดต่อระเบียบวินัยเสมอต้นเสมอปลายตลอดมา มีศีลาจารวัตรอันงดงามสมบูรณ์แบบตามสมณสารูป อานุภาพแห่งคุณงามความดีทั้งหลายของท่านจึงกลายมาเป็นความศักดิ์สิทธิ์ บันดาลใจให้ญาติมิตร ศิษยานุศิษย์ที่เชื่อถือในความศักดิ์สิทธิ์ของท่าน ร่วมใจร่วมทุนกันจัดสร้างรูปเหมือนขนาดเท่าตัวจริง ประดิษฐานไว้ ณ ห้องสมุดพรหมวุฒาจารย์ เพื่อเป็นอนุสรณ์ เปิดโอกาสให้สาธุชนทั่วทุกหมู่เหล่าเข้านมัสการบูชา ตามอัธยาศัย ดังที่ปรากฏอยู่ในปัจจุบัน เพื่อเป็นศิริมงคลแก่ตนเอง สมดังพุทธภาษิตที่มาในมงคลสูตร ข้อที่ 3 ว่า

ปูชา จ ปูชนียานํง เอเตมฺมงฺคลมุตฺตมํ

การบูชาท่านผู้ควรบูชา เป็นอุดมมงคล คือเหตุให้ถึงความเจริญได้ ดังนี้

วันคล้ายวันมรณภาพของท่าน ได้เวียนมาบรรจบครบรอบอีกวาระหนึ่ง ในวันที่ 16 มกราคม พ.ศ.2536 นับเป็นปีที่ 23 คณะศิษยานุศิษย์ จึงมีฉันทมติร่วมกันจัดพิมพ์ หนังสือชีวประวัติ เพื่อแสดงผลงานการปฏิบัติภารกิจต่างๆ เมื่อสมัยท่านยังดำรงชีวิตอยู่และครองสมณเพศมาด้วยดีอย่างงดงาม เป็นธรรมบรรณาการแก่ญาติ-พี่น้อง ที่มาบำเพ็ญกุศลร่วมกันในครั้งนี้ด้วย และวิเศษยิ่งไปกว่านั้นคณะฯได้จัดสร้างเหรียญรูปเหมือนของท่านพระครูพรหมวุฒาจารย์ ขึ้นจำนวนหนึ่ง โดยมีคณะสตรีกลุ่มอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตำบลน้ำขาว ร่วมรับเป็นผู้อุปถัมภ์ในการจัดสร้างเหรียญ จนสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ทั้งนี้เพื่อสนองความต้องการของผู้ที่ร่ำร้อง เรียกหามาช้านาน คราวนี้จึงโชคดี คงได้เหรียญไว้บูชากันบ้างตามจำนวนที่มีอยู่

เหรียญรูปเหมือนพระครูพรหมวุฒาจารย์ ได้จัดประกอบพิธีพุทธาพิเษก ณ พระอุโบสถ วัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพมหานคร โดยพระเถระชั้นผู้ใหญ่ พระเกจิอาจารย์ ผู้ทรงคุณวุฒิในทางวิปัสสนาหลายรูป ซึ่งมี สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงเป็นองค์ประธาน พิธีต่างๆได้ปฏิบัติถูกต้องตามวิธีการปลุกเสกทุกประการเหมือนรุ่นแรกด้วยอำนาจแห่งกุศลจิตรที่คณะผู้ประกอบการหลายๆฝ่ายได้ร่วมกันปฏิบัติมาตั้งแต่ต้นจนถึงปัจจุบัน ถือว่าได้กระทำหน้าที่อันถูกต้องโดยสมบูรณ์ตามจารีตประเพณี และถูกต้องตามธรรมนองครองธรรมแล้ว ท้งกาย วาจา และใจ ตามสำนึกของผู้มีกตัญญูทั้งหลาย จะพึงกตเวทีปฏิบัติต่อผู้มีอุปการคุณก่อน อันเป็นการประกาศคุณงามความดีของตนๆให้ปรากฏ สมดังพุทธสุภาษิตบทหนึ่งว่า

นิมิตฺตํ สาธุรูปานํ กตญฺญูตเวทิตา

การรู้บุญคุณของผู้ให้อุปการะมาก่อน แล้วทำการตามแทนภายหลัง เป็นเครื่องหมายให้เห็นว่าเป็นคนดีเมื่อคนดีได้กระทำความดีในครั้งนี้ จะมากน้อยเพียงใดก็แล้วแต่ ขออุทิศส่วนดีทั้งหมด เป็นวิปากสมบัติถวายแต่ พระครูพรหมวุฒาจารย์ และอดีตเจ้าอาวาสวัดน้ำขาวในทุกรูป ตลอดถึงพระภิกษุ สามเณร วัดน้ำขาวในทุกรูป ที่มรณภาพในขณะดำรงสมณเพศอยู่ภายใต้ร่มผ้ากาสาวพัสตร์ ขอจงรับเอาส่วนกุศลอันนี้ตามสมควรแก่ภพภูมิที่ได้อุบัตินั้นๆเถิด

ขอขอบคุณญาติพี่น้องทุกท่าน ที่มาบำเพ็ญกุศลร่วมกันในครั้งนี้ ด้วยอำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัย อันเป็นหลักชัยของพระพุทธศาสนา จงบันดาลให้ทุกท่าน อยู่รอดปลอดภัยจากสรรพอุปัทวันตรายทั้งปวง ประสบแต่ความสุขความเจริญ พร้อมด้วยจตุรพิธพรทั้ง 4 ประการ คือ อายุ วรรณะ สุขะ พละ และปฏิภาณ ธนสารสมบัติ สิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคล สมบูรณ์พูนผล สมตามความปรารถนาทุกประการ เทอญ.

ขอได้รับความปรถนาดี จาก คณะญาติ มิตร ศิษยานุศิษย์

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: